Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Ελλάς και Σιωνισμός

  ZIONISM 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ
Σιωνισμός είναι ή προσπάθεια ενός συντηρουμένου καί άναπαραγομένου  ψευδοιερατείου νά κυριάρχηση έπί της άνθρωπότητος κάτω άπό τό κάλυμμα της εβραϊκής θρησκείας, ή όποια δίδει τήν δικαιολόγησι ότι ή κυριαρχία αυτή είναι «Θέλημα Θεού». Ό Σιωνισμός δέν επιθυμεί νά άρκεσθή στήν εξωτερική κυριαρχία έπί τών λαων αλ­λά αποσκοπεί καί στήν ύποδούλωσι τοϋ ψυχικού κόσμου καί τής προσωπικότητος κάθε άνθρώπου χωριστά, μέ κα­τάλληλες μεθόδους είλημμένες άπό

τήν μαζική ψυχολο­γία, ώστε νά υποβαθμισθούν οί άνθρωποι σε άπλά μηχα­νικά όντα (ρομπότ).

   ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑ! 

Ή επιβολή μιας παγκόσμιας τυραννίας άπό τόν Σιωνισμό δέν αποσκοπεί σε κάτι άλλο, ούτε οί Σιωνισταί επιθυμούν νά χρησιμοποιήσουν τήν δύναμι πού θά αποκτήσουν γιά τυχόν άλλους ευγενείς σκοπούς, όπως π.χ. τήν βελτίωσι τού άνθρωπου ή του πλανήτου μας. Ή επιβολή τής παγκοσμίου σιωνιστικής τυραννίας απο­τελεί ΑΥΤΟΣΚΟΠΟ καί επιχειρείται μόνον γιά νά ικανο­ποίηση τό εξουσιαστικό ένστικτο τών Σιωνιστών.

          ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

Οί Σιωνισταί επεχείρησαν νά καλύψουν ηθικά τό σχέδιο τους τής παγκόσμιας κυριαρχίας χρησιμοποιώντας τήν εβραϊκή θρησκεία, τήν οποία διεσκεύασαν κατάλληλα, (διαστρέφοντας κατά το δοκούν ένα κλάδο τής πανάρ­χαιας Ελληνικής "Ορφικής Θρησκείας). Έφ' όσον ή ε­βραϊκή θρησκεία αποτελεί βασικό μοχλό τής σιωνιστικής πλεκτάνης, έτσι καί οί πιστοί τής θρησκείας αυτής είναι, συνειδητοί ή όχι, ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ καί τούς επιφυλάσσεται, όπως είναι λογικό, ό ρόλος τοϋ ΕΚΤΕΛΕ­ΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ τής σιωνιστικής τυραννίας, χωρίς ό­μως καί οί ίδιοι νά παύσουν νά είναι υπόδουλοι τής τυ­ραννίας αυτής.  "Άλλωστε λόγω τοϋ ρόλου αύτοϋ οί Ε­βραίοι ώνομάσθησαν «Περιούσιος Λαός» τοϋ «Θεού».

           Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧθΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

"Αποτελεί νόμο τής φύσεως κάθε ανθρωπινή φυλή νά προσπαθή νά ανάπτυξη μία όργάνωσι σέ κοινότητα, νά κατανόηση τό φυσικό περιβάλλον καί νά κυριάρχηση έπ' αύτοϋ καί νά καλλιεργήση διάφορες αισθητικές, φιλοσο­φικές καί ηθικές αξίες μέ σκοπό νά βελτίωση τόν Ίδιο τόν άνθρωπο. Μέ λίγα λόγια νά ανάπτυξη πολιτισμό, επιπέ­δου, βεβαίως, αναλόγου μέ τόν βαθμό βιολογικής καί πνευματικής εξελίξεως της.

Ό Σιωνισμός στήν προσπάθεια γιά τήν επιβολή τής παγ­κοσμίου κυριαρχίας του είναι υποχρεωμένος νά επιχεί­ρηση νά καταστρέψη όλες αυτές τίς διεργασίες γιά νά μπόρεση νά έπιτύχη συγχρόνως τήν ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ καί τήν ΨΥΧΙΚΗ ύποδούλωσι τών λαών. Είναι, επομένως, εχθρός όλων τών ΛΑΩΝ καί τοϋ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ γενικά.

           Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Καθ' όλη τήν διάρκεια τών ιστορικών του κύκλων, ό λαός μας, ό λαός τών Ελλήνων παρέδωσε στήν ανθρωπότητα θεωρήσεις καί μεθόδους γιά τήν άναζήτησι τοϋ αληθι­νού, τήν καλλιέργεια τοϋ ωραίου καί τήν στροφή του άν­θρωπου πρός τά ανώτερα θεία επίπεδα. Ή άνάπτυξις καί διάδοσις μιάς Ελληνικής Παιδείας θά ήταν, λοιπόν, θα­νάσιμος κίνδυνος γιά τά σχέδια τοϋ Σιωνισμού. Είναι, λοι­πόν, ό Σιωνισμός ΔΙΠΛΟΣ ΕΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, τό­σο ώς εχθρός του λαοϋ μας, όπως κάθε λαού, όσο καί Ε­ΧΘΡΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

           ΜΕΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ

Τά μέσα πού χρησιμοποιεί ό Σιωνισμός γιά τήν προετοι­μασία τής επικυριαρχίας του είναι: - Η έπικράτησίς του στίς εθνικές οίκονομίες τών δια­φόρων χωρών καί στήν διεθνή οικονομία, πράγμα πού σέ σημαντικό βαθμό έχει όλοκληρωθή στίς μέρες μας.

Ή διάδοσις τών ναρκωτικών, τόσο τών φυσικών ναρ­κωτικών (ναρκωτικές ουσίες) όσο καί τών ναρκωτικών του πνεύματος, όπως οί εύδαιμονιστικές αντιλήψεις, ό άκρατος υλισμός, ή διάδοσις τοϋ αχαλίνωτου σαρκικού ερωτισμού (πανσεξουαλισμός) πού αποβλακώνει τόν νού κ.λπ.

Ή συγκρότησις τών λεγομένων «ειρηνιστικών» κι­νήσεων πού έχουν σκοπό όχι τήν αποφυγή τοϋ πολέμου, άλλά τήν παραίτησι^οϋ άνθρωπου άπό τόν αγώνα τής αύτοεξελίξεως.

Ό έλεγχος τών μέσων ενημερώσεως καί τής παι­δείας τών χωρών, ώστε νά πλήττωνται μέσω αυτών οί ελ­ληνικές αξίες καί κυρίως ό πατριωτισμός καί νά πνίγεται συγχρόνως μέ τήν μέθοδο τής δυσφημήσεως κάθε φωνή διαμαρτυρίας.

Ή καλλιέργεια μαζικών αρρωστημένων συμπλεγμά­των όπως γίνεται μέ τόν φεμινισμό, τήν υπερβολική συμ­πάθεια πρός προβληματικά άτομα ή κατηγορίες ατόμων κ.λπ.

Ή πρόκλησις μαζικών φυλετικών έπιμειξιών ώστε νά χα­θούν οί ιδιαίτερες εθνικές καί φυλετικές παραδόσεις καί καταβολές κάθε φυλής, καθώς καί ή πληθυσμιακή διόγ-κωσις τών έγχρωμων φυλών, μέ τήν ελπίδα νά καταστρα­φούν οί Ευρωπαϊκές φυλές πού σήμερα προπορεύονται στήν εξελικτική τους γενική πορεία.

 Τέλος, γιά τήν ύποβοήθησι τής οίκοδομήσεως ενός εξουσιαστικού Ιστού, ό Σιωνισμός χρησιμοποιεί οργανώ­σεις καί αιρέσεις όπως οί Τέκτονες καί οί Μάρτυρες του Ίεχωβά,  κ.λπ.

    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

Ό Σιωνισμός αδυνατεί ακόμη νά έπιβάλη εμφανώς τήν  εξουσία του καί δρα στήν αφάνεια. Πιστεύουμε δτι ό α­σθενής κρίκος στόν ύπό δημιουργία σιωνιστικό ιστό είναι τούτος έδώ ό ΙΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ καί ότι άπό έδώ πρέπει νά άρχίση ή άντιμετώπισίς του, ή οποία πρέπει νά κινηθή κυρίως στό θεωρητικό επίπεδο καί μάλιστα, σέ δύο άξονες:  Τήν ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ βαθμιαία όλων τών σκοτεινών του κέντρων καί τού τρόπου πού λειτουργούν οί όργανώσεις-πλοκάμια, ώστε νά δυσχερανθούν οί περαιτέρω σχεδιασμοί του.

Τήν Καλλιέργεια ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΙ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ μέσω τής οποίας θά καλλιεργηθή ή διακριτική Ικανότης τού άνθρωπου καί θά εξουδετερωθούν όλες οί σκοταδιστικές επιλογές καί 

άντιαξίες πού προτείνονται μέ συγκεκαλυμμένο τρόπο άπό τόν Σιωνισμό.

Οί δύο αυτοί όροι μπορούν νά πραγματοποιηθούν άπό ένα ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ μέσα σέ ένα συγκροτημένο καί στιβαρό ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΕΝΑ Υ­ΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

thermopilai.org 

koinosparanomastis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...